28. Ožujak 2020.

Priključenja

Zahtjev za priključenje građevine na sustav opskrbe plinom grada Pule ispunjava se i predaje na adresi Plinare:

PLINARA d.o.o., Industrijska 17, 52100 PULA

Zahtjevu se prilaže slijedeća dokumentacija:


  1. Valjani dokaz o pravu vlasništva na građevini
  2. Kopija katastarskog plana (stari i novi premjer)
  3. Preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe)
  4. Izvadak iz sudskog registra / obrtnica / rješenje o obavljanju upisanih djelatnosti (za pravne osobe)


Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za nove potrošače u gradu Puli predaje se na adresi Plinara d.o.o., Industrijska 17 u Puli.

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za nove potrošače u gradovima Umag, Poreč i Rovinj predaje se u ispostavi Plinare u navedenim gradovima.

Zahtjev za priključenje
Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta

Odluka o priključenju 15/2013 - obiteljske građevine do tri stambene jedinice unutar građevine
Odluka o priključenju 16/2013 - višestambene građevine
Odluka o priključenju 1/2017 - pravne osobe
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest